Vinamilk công bố báo cáo phát triển bền vững, chọn chủ đề 'Net zero 2050'